Hva koster dårlig HMS?

Er dine arbeidsmiljøtiltak lønnsomme?

 

 

 

box1

box2

box3

Bruk av HMS-økonomi-kalkulator

calculator 178127 1920

Hjelp til å ta gode beslutninger

HMS Norge har i samarbeid med Sunne organisasjoner utviklet tre kalkulatorer, for å gjøre det lettere å beregne lønnsomheten av HMS-tiltak. Og omvendt; for å se hva mangelfull HMS kan koste oss i form av høyt sykefravær, for mange skalder og ulykker, samt sykenærvær. HMS-økonomi er en hjelp til å ta bedre beslutninger.

Kost-nytte analyser

Vi bruker kost-nytte analyser for å beregne lønnsomheten av tiltakene

Kostnaden er det tiltaket koster i form av investeringer, arbeidsinnsats, opplæring, drift, vedlikehold, materiale etc. Kostnader er "forbruk av ressurser", så lenge tiltaket varer og har effekt.

Nytte er verdien av den positive økonomiske effekten av tiltaket. (redusert sykefravær, redusert frekvens eller konsekvens av ulykker, mindre produktivitetslekkasjer mm), så lenge tiltaket har effekt. Ser du på et tiltak du har gjennomført, så kan du anslå den positive effekten. Vurderer du et tiltak du ennå ikke har gjennomført, så må du gjette på den økonomiske effekten av tiltaket. Slik er det med alle tiltak og investeringer. Det er usikker het rundt hva det blir. Men det er ingen grunn til å la være å vurdere effekten. Tvert i mot.

HMS-økonomi = Risikoanalyse 2.0

Vi sier ofte at HMS-økonomi er «Risikoanalyse 2.0». Vi tar utgangspunkt i risikoanalysen. Hva kan gå galt? Hva er sannsynligheten for at det går galt? Hva er (den økonomiske) konsekvensen hvis det går galt?

Neste spørsmål er: Hvilke tiltak er aktuelle? Hva koster alternative tiltakene? Hvilken effekt forventes tiltaket å ha? Hva blir effekten i kroner og øre?
Som regel velger vi det som gir størst lønnsomhet, men ikke alltid. Vi må alltid se på helheten, menneskelig, teknologisk, gjennomførbarhet, lønnsomhet på kort og lang sikt, osv.

Sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak

Tiltak kan være sannsynlighetsreduserende (reduserer sjansen for at det går galt) eller konsekvensreduserende (reduserer konsekvensene av at det går galt). Trafikklys reduserer sannsynligheten for at man kolliderer. Sikkerhetsbelter reduserer konsekvensen av en kollisjon. Sannsynlighetsreduserende tiltak er som regel mest lønnsomme.

Kost-nytte dialog

Kost-nytte dialog er en likeverdig samtale der kvalifiserte parter snakker sammen om hva som kan gå galt (risikovurdering) og hva som kan være gode tiltak, kostnaden og nytten ved å gjennomføre dem.

Ballongmetoden

Ballongmetoden er et enkelt visuelt hjelpemiddel for å få orden på kostnader og nytte når man skal vurdere effekten av et tiltak.
Vi setter en vannrett strek og beskriver kostnadene under streken, og nytten over streken.

Sensitivitetsanalyser

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til HMS-økonomiske kost-nytte analyser, og aller mest til nytte-siden. Kanskje blir tiltaket dyrere enn forventet. Kanskje blir effekten mindre enn forventet, osv. Ved å endre tallene i regnearket kan du se hvor robust regnestykket er i forhold til usikkerhet og endringer i de enkelte forutsetningene i regnestykket. Sensitivitetsanalyser kalles også følsomhetsanalyser

Forkalkyler og etterkalkyler

En beregning FØR tiltaket iverksettes er en forkalkyle. En beregning ETTER tiltaket er en etterkalkyle, for å sjekke om tiltaket virket som forventet, og evt. læring, justerte fremtidige tiltak, med mer. Forkalkyler er viktigst, men vanskeligst. Det er grunnlag for beslutninger. Etterkalkyler er etterpåklokskap. Men kan også brukes som grunnlag for fremtidige beslutninger.

Datagrunnlag

Godt datagrunnlag for beregningene er avgjørende. Ofte er datagrunnlaget for gode analyser mangelfullt. Du kan finne data i sykefraværsstatistikk, ulykkesstatistikk, avvikssystem, risikoanalyser, statistikk vernerunder, rapport fra BHT, med mer. Har du ikke godt nok datagrunnlag for å regne på økonomien i ditt HMS-arbeid, så begynn med å forbedre datagrunnlaget. Sjekk også fagartikler, bransjestatistikk og nasjonale registre så du etter hvert får best mulig grunnlag for beregningene.

Vedlagte regneark

Nå kan du gå i gang med de tre kalkulatorene våre:
1) Sykefraværskalkulatoren.
Hva koster sykefravær oss?
Hvor lønnsome blir våre sykefraværstiltak?

2) Kost-nytte kalkulatoren for skader og ulykker
Hvor lønnsomme blir våre arbeidsmiljøtiltak?

3) Ulykkeskalkulatoren
Hva koster skader og ulykker oss?

Lykke til!